Nordlandsforskning ble etablert i 1979 i Bodø. I dag er vi det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Nord-Norge med både eierskap og hovedkontor i nord. Dette gir instituttet en naturlig posisjon for å bidra til forskning i og for nordområdene. Vårt hovedkontor ligger på universitetscampus i Bodø, men vi har også kontorer i Svolvær og Mo i Rana. Til sammen teller vi rundt 40, men har en klar vekststrategi - vi vil gjerne bli flere!

En vesentlig del av forskningen vi utfører er basert på erfaringer fra og forskningsbehov i nordområdene. Vi er bevisst vår rolle som regional FoU-partner. Det medfører at vi helst benytter regionale case og inkluderer regionale partnere når vi deltar i større nasjonale og internasjonale prosjekter. Det er vår ambisjon å skulle ha høy kompetanse på fagområder som er relevante for våre omgivelser, og samtidig være konkurransedyktig på både nasjonale og internasjonale forskningsarenaer.

Nordlandsforskning har de siste årene hevdet seg godt på den internasjonale arenaen, og særlig EUs forskningsprogrammer har gitt utvidet nettverk og finansiering på prosjekter som er relevante langt utover Norges grenser. Det er viktig å presisere at ikke all forskning er knyttet til nordområdene, og heller ikke bare for folk og samfunn i nord. Nordlandsforsknings kompetanse og forskningsinteresse har lange tradisjoner for også å dekke nasjonale og internasjonale forskningstemaer og operere på den internasjonale forskningsfronten innenfor våre særskilte kompetanseområder.

Alle forskerne er knyttet til en av de tre forskningsgruppene Velferd, Miljø og Næring , men mange prosjekter går på tvers av disse gruppene. I vår strategi for 2021-2025 har vi pekt på 6 strategiske temaområder som skal reflekteres i alt vårt arbeid: 1. Bærekraftig samfunnsutvikling, 2. Omstilling og innovasjon, 3. Forskning i og for nordområdene, 4. Samproduksjon av kunnskap, 5. Forskningskommunikasjon, og 6. Attraktiv arbeidsplass.